Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Μήπως ήρθε η ώρα να διαβάσουμε όλοι οι Έλληνες το Σύνταγμα της Ελλάδας;

Αποτέλεσμα εικόνας για Σύνταγμα της Ελλάδας;
Μήπως ήρθε η ώρα να διαβάσουμε όλοι οι Έλληνες το Σύνταγμα της Ελλάδας;
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ (Νο 4)
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ .....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .
Ολοι οι νόμοι που έχουν επιβληθεί έρχονται σε αντίθεση με ο,τι ορίζει το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι δεν ισχύουν γιατί είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ και παράνομοι. Με λίγα λόγια μας έχουν κοροϊδέψει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το οτι δεν ισχύουν οι νόμοι τους..κι ας εφαρμόζονται απο αυτούς. Εν ολίγοις το Σύνταγμα μας, μας προστατεύει. Ποιοι κάνουν λόγο για αναθεώρηση του Συνταγματος? και γιατί?
https://www.youtube.com/watch?v=hkFFsyZbUV8Σημειώσεις του Κώστα κάτω από το βίντεο:
Άρθρo 16 
2. H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες.
4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυς.
Άρθρo 17 
1. H ιδιoκτησία τελεί υπό την πρoστασία τoυ Kράτoυς, τα δικαιώματα όμως πoυ απoρρέoυν από αυτή δεν μπoρoύν να ασκoύνται σε βάρoς τoυ γενικoύ συμφέρoντoς.
Άρθρo 20 
1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παρoχή έννoμης πρoστασίας από τα δικαστήρια και μπoρεί να αναπτύ− ξει σ’ αυτά τις απόψεις τoυ για τα δικαιώματα ή συμ− φέρoντά τoυ, όπως νόμoς oρίζει.
Άρθρo 21 
1. H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησης και πρoαγωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελoύν υπό την πρoστασία τoυ Kράτoυς.
**Άρθρo 22 
1. H εργασία απoτελεί δικαίωμα και πρoστατεύεται από τo Kράτoς, πoυ μεριμνά για τη δημιoυργία συνηκών απασχόλησης όλων των πoλιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόμενoυ αγρoτικoύ και αστικoύ πληθυσμoύ. Όλoι oι εργαζόμενoι, ανεξάρτητα από φύλo ή άλλη διάκριση, έχoυν δικαίωμα ίσης αμoιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
http://artfmradio-tv-cy.blogspot.com.cy/2017/01/4.html

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .
Όλοι οι νόμοι που έχουν επιβληθεί έρχονται σε αντίθεση με ο,τι ορίζει το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι δεν ισχύουν γιατί είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ και παράνομοι. Με λίγα λόγια μας έχουν κοροϊδέψει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το οτι δεν ισχύουν οι νόμοι τους..κι ας εφαρμόζονται απο αυτούς. Εν ολίγοις το Σύνταγμα μας, μας προστατεύει. Ποιοι κάνουν λόγο για αναθεώρηση του Συντάγματος? και γιατί?


Σύνταγμα
Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ ΑναθεωρητικήςBουλής των Ελλήνων)
MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις
TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος

'Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)
'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας
'Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
**'Αρθρο 5A - (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)
'Αρθρο 6 - (Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση)
'Αρθρο 7 - (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)
'Αρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)
'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)
**'Αρθρο 9A - (Προστασία προσωπικών δεδομένων)
'Αρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)
'Αρθρο 11 - (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)
**'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)
'Αρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)
'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
'Αρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)
'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
'Αρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)
'Αρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)
'Αρθρο 20 - (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)
'Αρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)
**'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)
'Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)
'Αρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)
'Αρθρο 25 - (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 26 - (Διάκριση των εξουσιών)
'Αρθρο 27 - (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
'Αρθρο 29 - (Πολιτικά κόμματα)
TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου

'Αρθρο 30 - (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)
**'Αρθρο 31 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 32 - (Εκλογή)
'Αρθρο 33 - (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)
'Αρθρο 34 - (Αναπλήρωση)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
'Αρθρο 35 - (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)
'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)
'Αρθρο 37 - (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)
'Αρθρο 38 - (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)
*'Αρθρο 39 - (Το άρθρο 39 καταργήθηκε)
'Αρθρο 40 - (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)
'Αρθρο 41 - (Διάλυση της Βουλής)
*'Αρθρο 42 - (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)
'Αρθρο 43 - (Έκδοση διαταγμάτων)
'Αρθρο 44 - (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
'Αρθρο 45 - (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)
'Αρθρο 46 - (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)
'Αρθρο 47 - (Χάρη και αμνηστία)
*'Αρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)
KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
'Αρθρο 49 - (Ευθύνη, κατηγορία, δίκη)
'Αρθρο 50 - (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)
TMHMA Γ΄ - Bουλή
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

'Αρθρο 51 - (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
'Αρθρο 52 - (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
'Αρθρο 53 - (Βουλευτική Περίοδος)
'Αρθρο 54 - (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
'Αρθρο 55 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 56 - (Κωλύματα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 57 - (Ασυμβίβαστα έργα)
'Αρθρο 58 - (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
'Αρθρο 59 - (Όρκος)
'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
'Αρθρο 61 - (Ανεύθυνο των βουλευτών)
'Αρθρο 62 - (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
'Αρθρο 63 - (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής
'Αρθρο 64 - (Σύνοδος)
'Αρθρο 65 - (Κανονισμός, προεδρείο)
'Αρθρο 66 - (Συνεδριάσεις)
'Αρθρο 67 - (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)
'Αρθρο 68 - (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
'Αρθρο 69 - (Αναφορές)
'Αρθρο 70 - ('Ασκηση νομοθετικού Έργου)
'Αρθρο 71 - (Τμήμα διακοπής των εργασιών)
'Αρθρο 72 - (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επτροπών)
KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής
'Αρθρο 73 - (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
'Αρθρο 74 - (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
'Αρθρο 75 - (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)
'Αρθρο 76 - (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
'Αρθρο 77 - (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)
KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
'Αρθρο 78 - (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)
'Αρθρο 79 - (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
'Αρθρο 80 - (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)
TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

'Αρθρο 81 - (Υπουργικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)
'Αρθρο 83 - (Υπουργοί & Υφυπουργοί)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης
'Αρθρο 84 - (Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης)
'Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)
'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)
TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

'Αρθρο 87 - (Ανεξαρτησία των δικαστών)
'Αρθρο 88 - (Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις)
'Αρθρο 89 - (Δικαστικά ασυμβίβαστα)
'Αρθρο 90 - (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 91 - (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 92 - (Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
'Αρθρο 93 - (Διακρίσεις των Δικαστήριων)
'Αρθρο 94 - (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)
'Αρθρο 95 - (Συμβούλιο της Επικρατείας)
'Αρθρο 96 - (Ποινική δικαιοσύνη)
'Αρθρο 97 - (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)
'Αρθρο 98 - (Ελεγκτικό Συνέδριο)
'Αρθρο 99 - (Αγωγές κακοδικίας)
'Αρθρο 100 - (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
**'Αρθρο 100Α - (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)
TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης

'Αρθρο 101 - (Διοικητική αποκέντρωση)
'Αρθρο 101Α - (Ανεξάρτητες αρχές)
**'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
'Αρθρο 103 - (Δημόσιοι υπάλληλοι)
'Αρθρο 104 - (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους
'Αρθρο 105 - (Καθεστώς του Αγίου Όρους)
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις

'Αρθρο 106 - (Κράτος και εθνική οικονομία)
'Αρθρο 107 - (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)
'Αρθρο 108 - (Απόδημος ελληνισμός)
'Αρθρο 109 - Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων)
TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος
'Αρθρο 110 - (Αναθεώρηση του Συντάγματος)
TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις
'Αρθρο 111 - (Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσματα)
'Αρθρο 112 - (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)
'Αρθρο 113 - (Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής)
'Αρθρο 114 - (Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)
** *** 'Αρθρο 115 - (Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)
'Αρθρο 116 - (Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών)
'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)
'Αρθρο 118 - (Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί)
'Αρθρο 119 - (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74)
TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»


Αθήνα, 2008
O ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για Σύνταγμα της Ελλάδας Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)


Γράφει ο Ίκαρος
Πολλά έχουν γραφτεί από το περασμένο καλοκαίρι για την περιβόητη «Συνταγματική Αναθεώρηση». Το κυβερνών κόμμα εισήγαγε κάποιες προτάσεις οι οποίες σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης θα τεθούν προς ψήφιση από τον ελληνικό λαό. Εν συντομία οι 5 άξονες της αναθεώρησης είναι οι παρακάτω…

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

1ος άξονας: Νέα αρχιτεκτονική του πολιτεύματος
2ος άξονας: Ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας
3ος άξονας: Ενίσχυση του κράτους δικαίου
4ος άξονας: Διαχωρισμός στις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας
5ος άξονας: Θωράκιση των κοινωνικών δικαιωμάτων & ατομικών ελευθεριών

Αναμφιβόλως υπάρχουν κάποια πολύ θετικά σημεία μέσα στην συγκεκριμένη πρόταση, όπως π.χ. η κατάργηση της κατάπτυστης «Βουλευτικής Ασυλίας» που τόσους και τόσους προστάτευσε ενώ κακούργησαν ενάντια στον Ελληνικό λαό, και συνεχίζουν να το κάνουν, και ο διαχωρισμός Εκκλησίας – Κράτους που έχει επιφέρει αποτελέσματα τύπου «Βατοπαιδίου», απαλλάσσοντας τους πάντες από την ευθύνη και ζημιώνοντας για μια ακόμη φορά τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες.
Από την άλλη όμως υπάρχουν και πολλά σκιώδη σημεία τα οποία ενδεχομένως (αν όχι σίγουρα) θα λειτουργήσουν ως Δούρειοι Ίπποι στην περαιτέρω αποσάθρωση της Ελληνικής κοινωνίας.

Ένα από αυτά είναι ο διαχωρισμός Πολιτείας – Εκκλησίας το οποίο διαφέρει από τον παραπάνω διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας. Το πρώτο είναι οικονομικής φύσεως θέμα και με βρίσκει πλήρως σύμφωνο (Στην τελική οι προπάτορές μας τα διαχώριζαν αυτά τα 2 και είναι βέβαιο ότι εκείνοι ήξεραν πολύ καλύτερα από εμάς…). Το δεύτερο όμως δεν είναι οικονομικής φύσεως, και όσα κι αν έχω να πω ενάντια στην Εκκλησία υπάρχουν και πολλές αλήθειες υπέρ αυτής. Μία από αυτές αφορά την συντήρηση της συνοχής και της ομοιογένειας του Ελληνικού πληθυσμού, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί το τελευταίο προπύργιο προστασίας των Ελλήνων ενάντια στον επεκτατικό εξισλαμισμό των «επενδυτών» που η παρούσα κυβέρνηση (κυρίως) έφερε και επέτρεψε.
Ένα άλλο τεράστιο και σκιώδες ζήτημα είναι τα δημοψηφίσματα και η δύναμη που θα «δώσει» η κυβέρνηση τους πολίτες… Και τώρα θα μου πείτε «Καλά τρελός είσαι; Αυτό ίσως να είναι και το κυριότερο σημείο της αναθεώρησης!» και ενδεχομένως να έχετε και δίκιο, αλλά προτού καταλήξουμε διαβάστε πρώτα τον συλλογισμό μου.

Ζούμε όλοι μας στην Ελλάδα του 2017. Την χώρα του παραλόγου και ασύμβατου. Την χώρα – πλέον – του «δεν βαριέσαι» και του «πετάγματος χαρταετού». Την χώρα που τα τελευταία 40 χρόνια οι πολίτες της ψηφίζουν (και νομίζουν ότι έχουν τη δύναμη μέσω αυτού) αυτόν που θα του πει τα ωραιότερα ψέματα(όχι αυτόν που μιλάει για το συμφέρον της Ελλάδας και όλου τον ελληνικού πληθυσμού) και αυτόν που θα βολέψει το παιδί του και τον ίδιο. Την χώρα που έβγαλε 2 φορές πρωθυπουργό – και πανηγύριζε γι’ αυτό – ένα παιδάκι που δεν τήρησε ούτε ένα πράγμα από αυτά που υποσχέθηκε και που του μετατρέπει με θράσος τα ΟΧΙ του σε ΝΑΙ. Την χώρα που βιώνει επισιτιστική κρίση σε 500.000 από τα παιδιά της και αντί οι πολίτες της να ενωθούν συντονισμένα και να μαζέψουν χρήματα γι’ αυτά τα παιδιά ψηφίζουν με 2-3€ στο «Επιζών» σε αριθμό 800.000 (!!!!) πολιτών… Μία χώρα όπου ευδοκιμούν Σωρραίοι και Σάσχημοι. Σε μία χώρα που επιτρέπει στον κάθε ανθέλληνα να βγαίνει στο τηλεοπτικό γυαλί και να μεταδίδει ανθελληνικά μηνύματα και απόψεις φυσικά με χρήματα των Ελλήνων… Σε μία χώρα που δίνει δωρεάν χρήματα, στέγη και επιδόματα σε παράνομους αλλοδαπούς ενώ αφήνει να πεθαίνουν οι Έλληνες στο δρόμο ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ!! Σε μία χώρα που είναι έτοιμη να επαναφέρει τη ΝΔ στην εξουσία, ξεχνώντας αυτά που έκανε στο παρελθόν, επειδή απλά και μόνο άλλαξε το πρόσωπο της βιτρίνας της…
Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να δώσουμε την πεποίθηση της ισχύος μέσω της ψήφισης άρθρων (Συνταγματικών Άρθρων!!!) σε έναν τέτοιο λαό-όχλο, πλήρως χειραγωγήσιμου, όπου όταν ακούει περί «Κριτικής Σκέψης» το μυαλό του πάει σε κρητικό μεζέ; Εγώ σίγουρα όχι. Όχι τουλάχιστον μέχρι να αρχίσουμε να αφυπνιζόμαστε και να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Όχι μέχρι να ενεργοποιηθούμε πραγματικά ως Έλληνες και ενωμένοι. Όχι μέχρι τα συνθήματα «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ», «ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ», «Ο ΚΩΛΟΣ ΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ» κ.λπ. να αντικατασταθούν με το σύνθημα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ». Και το ίδιο ισχύει για όλους μας, για όλες τις ομάδες και όλα τα κόμματα και όπου αλλού μας πετάνε για να μας κάνουν να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.

Δεν με ενδιαφέρει κύριοι και κυρίες η Χ.Α. ούτε το ΚΚΕ. Δεν με ενδιαφέρουν τυχοδιώκτες σωτήρες. Δεν με ενδιαφέρουν οι αθλητικές ομάδες, όπως δεν μ’ ενδιαφέρουν και οι παντός τύπου παρατάξεις. Δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά. Υπάρχουμε εμείς κι αυτοί! Άρα μ’ ενδιαφέρετε εσείς και η ΕΛΛΑΔΑ μας. ΤΕΛΟΣ! Μπορούμε να τα βρούμε επιτέλους και να γίνουμε μια γροθιά;

Η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια αλλαγής του Συντάγματος. Κατανοούμε τι σημαίνει αυτό; Θα νομιμοποιήσουν όλα όσα έκαναν μέχρι στιγμής (Ω ναι! Παράνομα είναι!) και θα μας βάζουν να ψηφίζουμε μέτρα τα οποία δεν μας συμφέρουν και θα χαιρόμαστε γι’ αυτό γιατί και καλά ψηφίσαμε εμείς…

Δεν θα σχολιάσω καν τα κίνητρα της κυβέρνησης. Έχει αποδείξει και το ποιόν της και τους στόχους της… Θα σχολιάσω όμως εμάς. Τον ελληνικό λαό. Εάν δοθεί τέτοια δύναμη στον λαό στην προκειμένη περίπτωση τελειώνουν όλα, μιας και μετά δεν θα υπάρχει κανένας υπαίτιος πέρα από τους Έλληνες. Θα σου παίρνουν το σπίτι και θα σε κατηγορούν κιόλας… Δεν πιστεύετε εμένα; Πιστέψτε τον συνταγματολόγο κ. Γιώργο Κασιμάτη.
Αναγνωρίζω ότι ίσως να είμαι αρκετά σκληρός με τους Έλληνες μιας και ενδεχομένως να διαφαίνεται μία τάση γενίκευσης στα λεγόμενά μου. Φυσικά και δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι. Φυσικά και υπάρχουν πραγματικοί Έλληνες κριτικώς σκεπτόμενοι. Μόνο που κι αυτοί είτε είναι πολύ λίγοι, είτε έχουν παραδώσει τα όπλα. Χρειαζόμαστε αλλαγή ως λαός. Χρειαζόμαστε να γίνουμε ευφυείς και θαρραλέοι όπως οι πρόγονοί μας, αντί ραγιάδες με σκυμμένα κεφάλια όπως μας εκπαίδευσαν.

«Οπότε πώς διορθώνεται αυτό;», θα ρωτούσε κάποιος. Η άποψη των μεγαλύτερων ιστορικών προσωπικοτήτων είναι ότι η πηγή όλων των προβλημάτων είναι η άγνοια. Οπότε από εκεί ξεκινούμε και εφόσον στις 27/3/2017 η κυβέρνηση κατέθεσε στην Βουλή την πρότασή της για την τροπολογία του συντάγματος και εφόσον βάζουμε πάνω από όλα και όλους την Ελλάδα, τότε προτείνω να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε το σύνταγμα και να συζητούμε με όλους γι’ αυτό… Μάλιστα για να δημιουργηθεί και αυτή η ψυχική ένταση για γνώση του Συντάγματος προτείνω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο άρθρο 120, την 4η και τελευταία παράγραφο… Θα καταλάβετε τι εννοώ μόλις το διαβάσετε.

Και αν στην τελική τίποτα από αυτά δεν σας έπεισε σας ερωτώ το εξής… Σε λίγο καιρό θα ψηφίζουμε για να αλλάξει το Σύνταγμα. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα ψηφίζουμε;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ (Νο 4)
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ .....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .
Ολοι οι νόμοι που έχουν επιβληθεί έρχονται σε αντίθεση με ο,τι ορίζει το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι δεν ισχύουν γιατί είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ και παράνομοι. Με λίγα λόγια μας έχουν κοροϊδέψει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το οτι δεν ισχύουν οι νόμοι τους..κι ας εφαρμόζονται απο αυτούς. Εν ολίγοις το Σύνταγμα μας, μας προστατεύει. Ποιοι κάνουν λόγο για αναθεώρηση του Συνταγματος? και γιατί?
https://www.youtube.com/watch?v=hkFFsyZbUV8


Σημειώσεις του Κώστα κάτω από το βίντεο:
Άρθρo 16 
2. H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες.
4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυς.
Άρθρo 17 
1. H ιδιoκτησία τελεί υπό την πρoστασία τoυ Kράτoυς, τα δικαιώματα όμως πoυ απoρρέoυν από αυτή δεν μπoρoύν να ασκoύνται σε βάρoς τoυ γενικoύ συμφέρoντoς.
Άρθρo 20 
1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παρoχή έννoμης πρoστασίας από τα δικαστήρια και μπoρεί να αναπτύ− ξει σ’ αυτά τις απόψεις τoυ για τα δικαιώματα ή συμ− φέρoντά τoυ, όπως νόμoς oρίζει.
Άρθρo 21 
1. H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησης και πρoαγωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελoύν υπό την πρoστασία τoυ Kράτoυς.
**Άρθρo 22 
1. H εργασία απoτελεί δικαίωμα και πρoστατεύεται από τo Kράτoς, πoυ μεριμνά για τη δημιoυργία συνηκών απασχόλησης όλων των πoλιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόμενoυ αγρoτικoύ και αστικoύ πληθυσμoύ. Όλoι oι εργαζόμενoι, ανεξάρτητα από φύλo ή άλλη διάκριση, έχoυν δικαίωμα ίσης αμoιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.


http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
http://artfmradio-tv-cy.blogspot.com.cy/2017/01/4.html
Σύνταγμα της Ελλάδας