Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

APOSTOLIC LETTER ISSUED MOTU PROPRIO OF THE SUPREME PONTIFF FRANCIS ON THE JURISDICTION OF JUDICIAL AUTHORITIES OF VATICAN CITY STATE IN CRIMINAL MATTERSAPOSTOLIC LETTER ISSUED MOTU PROPRIO OF THE SUPREME PONTIFF FRANCIS ON THE JURISDICTION OF JUDICIAL AUTHORITIES OF VATICAN CITY STATE IN CRIMINAL MATTERS


APOSTOLIC LETTER
ISSUED MOTU PROPRIO
OF THE SUPREME PONTIFF
FRANCIS
ON THE JURISDICTION OF JUDICIAL AUTHORITIES OF VATICAN CITY STATE
IN CRIMINAL MATTERS
https://kateofgaia.files.wordpress.com/2013/11/one-stop-truth-doc.pdf
In our times, the common good is increasingly threatened by transnational organized crime, the improper use of the markets and of the economy, as well as by terrorism.
It is therefore necessary for the international community to adopt adequate legal instruments to prevent and counter criminal activities, by promoting international judicial cooperation on criminal matters.
In ratifying numerous international conventions in these areas, and acting also on behalf of Vatican City State, the Holy See has constantly maintained that such agreements are effective means to prevent criminal activities that threaten human dignity, the common good and peace.
With a view to renewing the Apostolic See’s commitment to cooperate to these ends, by means of this Apostolic Letter issued Motu Proprio, I establish that:
1. The competent Judicial Authorities of Vatican City State shall also exercise penal jurisdiction over:
a) crimes committed against the security, the fundamental interests or the patrimony of the Holy See;
b) crimes referred to:

- in Vatican City State Law No. VIII, of 11 July 2013, containing Supplementary Norms on Criminal Law Matters;
- in Vatican City State Law No. IX, of 11 July 2013, containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code;
when such crimes are committed by the persons referred to in paragraph 3 below, in the exercise of their functions;c) any other crime whose prosecution is required by an international agreement ratified by the Holy See, if the perpetrator is physically present in the territory of Vatican City State and has not been extradited.
2. The crimes referred to in paragraph 1 are to be judged pursuant to the criminal law in force in Vatican City State at the time of their commission, without prejudice to the general principles of the legal system on the temporal application of criminal laws.
3. For the purposes of Vatican criminal law, the following persons are deemed “public officials”:
a) members, officials and personnel of the various organs of the Roman Curia and of the Institutions connected to it.
b) papal legates and diplomatic personnel of the Holy See.
c) those persons who serve as representatives, managers or directors, as well as persons who even de facto manage or exercise control over the entities directly dependent on the Holy See and listed in the registry of canonical juridical persons kept by the Governorate of Vatican City State;
d) any other person holding an administrative or judicial mandate in the Holy See, permanent or temporary, paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority.
4. The jurisdiction referred to in paragraph 1 comprises also the administrative liability of juridical persons arising from crimes, as regulated by Vatican City State laws.
5. When the same matters are prosecuted in other States, the provisions in force in Vatican City State on concurrent jurisdiction shall apply.
6. The content of article 23 of Law No. CXIX of 21 November 1987, which approves the Judicial Order of Vatican City State remains in force.
This I decide and establish, anything to the contrary notwithstanding.
I establish that this Apostolic Letter issued Motu Proprio will be promulgated by its publication in L’Osservatore Romano, entering into force on 1 September 2013.
Given in Rome, at the Apostolic Palace, on 11 July 2013, the first of my Pontificate.


FRANCISCUS

ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗ...ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ...!!!!
http://manamoyellas.blogspot.com.cy/2013/06/art-fm-7613.html
https://www.youtube.com/watch?v=KQ3YG7c92Mo

http://i-uv.com/communique-of-the-holy-see-press-office-apostolic-letter-in-effect-september-1-2013/
[Introduction: communiqué of the Holy See Press Office]
1. Today His Holiness Pope Francis has issued a Motu proprio on criminal law matters.
On this same date, the Pontifical Commission for Vatican City State has adopted the following laws:
- Law No. VIII containing Supplementary Norms on Criminal Law Matters;
- Law No. IX containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code;
- Law No. X containing General Provisions on Administrative Sanctions.
2. The Motu proprio makes the criminal laws adopted by the Pontifical Commission for Vatican City State applicable also within the Holy See.
3. The criminal laws adopted today are a continuation of the efforts to update Vatican City State’s legal system, building upon the measures adopted since 2010 during the pontificate of Benedict XVI.
4. These laws, however, have a broader scope, since they incorporate into the Vatican legal system the provisions of numerous international conventions including: the four Geneva Conventions of 1949, on the conduct of war and war crimes; the 1965 Convention on the elimination of all forms of racial discrimination; the 1984 Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the 1989 Convention on the rights of the child and its optional protocols of 2000.
5. Of particular note in this context is the introduction of the crime of torture and a broader definition of the category of crimes against minors (including: the sale of children, child prostitution, the recruitment of children, sexual violence and sexual acts with children, and the production and possession of child pornography).
6. A section of the legislation introduces a list of crimes against humanity, in particular, the crimes of genocide and apartheid, following broadly the definitions adopted in the 1998 Statute of the International Criminal Court. The section of the Criminal Code regarding offences committed in the exercise of public administration has also been revised in light of the 2003 United Nations Convention against corruption. With regard to penalties, that of life imprisonment has been abolished and it has been replaced with a maximum penalty of 30 to 35 years of imprisonment.
7. In line with the most recent developments at the international level, the new legislation also introduces a system of penalties for juridical persons who profit from the criminal activities of their constituent bodies or personnel, establishing their direct liability and providing as penalties a set of interdictions and pecuniary sanctions.
8. In the area of criminal procedure, the general principles of presumption of innocence and due process within a reasonable time have been recognized explicitly, while the power of the judicial authorities to adopt precautionary measures has been increased by bringing up to date the provisions for confiscation and the freezing of assets.
9. Also of importance is the modernization of the rather dated norms governing international judicial cooperation, with the adoption of measures in line with the standards of the most recent international conventions.
10. The law on administrative sanctions is of a general nature so as to serve as a common framework that provides for the possibility of sanctions in different areas intended to promote respect for the norms, to render them effective and to protect the public interests.
11. As a whole, these normative efforts form part of broader process aimed at modernizing further the Vatican legal system with a view to enhancing its consistency and effectiveness.
_________________________________
[Presentation of the motu proprio by the Secretary for Relations with States Abp. Dominique Mamberti]
The laws approved by the Pontifical Commission for Vatican City State bring about a broad-ranging normative change, necessary for the function that this State, entirely
sui generis, is called upon to carry out for the benefit of the Apostolic See. The original and foundational aim of the Vatican, which consists of guaranteeing the freedom of the exercise of the Petrine ministry, indeed requires an institutional structure that, the limited dimensions of the territory notwithstanding, assumes a complexity in some respects similar to that of contemporary States.
Established by the Lateran Pacts of 1929, the State adopted the judicial, civil and penal structures of the Kingdom of Italy in their entirety, in the conviction that this would be sufficient to regulate the legal relationships within a State whose reason for existence lies in the support of the spiritual mission of Peter’s Successor. The original penal system – constituted by the Italian Penal Code on 30 June 1889 and the Italian Penal Code of 27 February 1913, in force from 7 June 1929 – has seen only marginal modifications and even the new law on sources of law (No. 71 of 1 October 2008) confirms the criminal legislation of 1929, while awaiting an overall redefinition of the discipline.
The most recently approved laws, while not constituting a radical reform of the penal system, revise some aspects and complete it in other areas, satisfying a number of requirements. On the one hand, these laws take up and develop the theme of the evolution of the Vatican judicial structure, continuing the action undertaken by Pope Benedict XVI in 2010 to prevent and combat money-laundering and the financing of terrorism. In this regard, the provisions contained in the 2000 United Nations Convention Against Transnational Organised Crime, the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and the 1999 International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, are to be implemented, along with other conventions defining and specifying terrorist activity.
The new laws also introduce other forms of crime indicated in various international conventions already ratified by the Holy See in international contexts and which will now be implemented in domestic law. Among these conventions, the following are worthy of mention: the 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the 1989 International Convention on the Rights of the Child and the 2000 Optional Protocols, the 1949 Geneva Conventions on War Crimes, etc. A separate section is dedicated to crimes against humanity, including genocide and other crimes defined by international common law, along the lines of the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court. From a substantial point of view, finally, further items of note are the revision of crimes against the public administration, in line with the provisions included in the 2003 United Nations Convention Against Corruption, as well as the abolition of the life sentence, to be substituted by a maximum custodial sentence of 30 to 35 years.
While many of the specific criminal offences included in these laws are undeniably new, it would however be incorrect to assume that the forms of conduct thereby sanctioned were previously licit. These were indeed punished, but as broader, more generic forms of criminal activity. The introduction of the new regulations is useful to define the specific cases with greater certainty and precision and to thus satisfy the international parameters, calibrating the sanctions to the specific gravity of the case.
Some of the new categories of criminal activity introduced (for instance, crimes against the security of air or maritime navigation or against the security of airports or fixed platforms) may appear excessive considering the geographic characteristics of Vatican City State. However, such regulations have on the one hand the function of ensuring respect for international anti-terrorism parameters, and on the other, they are necessary to ensure compatibility with the condition of so-called “dual criminality”, to enable the extradition of persons charged or convicted of crimes committed abroad should they seek refuge in Vatican City State.
Special emphasis is given to the discipline of “civil responsibility of juridical persons derived from a criminal violation” (arts. 46-51 of the law containing complementary regulations on criminal matters), introducing sanctions for juridical persons involved in criminal activities as defined by the current international legal framework. To this end an attempt has been made to reconcile the traditionally cautious approach observable also in the canonical order, according to which “societas puniri non potest” with the need, ever more evident in the international context, to establish adequate and deterrent penalties also against juridical persons who profit from crime. The solution adopted was therefore that of establishing administrative responsibility of juridical persons, obviously when it is possible to demonstrate that a crime was committed in the interests of or to the advantage of that same juridical person.
Significant modifications are introduced also in terms of procedure. These include: updates in the discipline of requisition, strengthened by measures regarding the preventative freezing of assets; an explicit statement of the principles of fair trial within a reasonable time limit and with the presumption of innocence; the reformulation of regulations regarding international judicial cooperation with the adoption of the measures established by the most recent international conventions.
From a technical and regulatory point of view, the plurality of sources available to experts was organised by means of their combination in a harmonious and coherent body of legislation which, in the frameworks of the Church’s magisterium and the juridical-canonical tradition, the principal source of Vatican law (Art. 1, Para. 1, Law No. 71 on the sources of law, 1 October 2008) takes into account simultaneously the norms established by international conventions and the Italian juridical tradition, reference to which has always been made by the Vatican legal order.
In order to better order a legislative work with such broad-ranging content, it has been drafted as two distinct laws. One brings together all the legislation consisting of modifications to the penal code and the code of criminal procedure; the other will instead consist of legislation of a nature which does not permit a homogeneous section within the code structure and is therefore gathered in form of a later or complementary penal code.
Finally, the penal reform hitherto presented is completed with the adoption by the Holy Father Francis of a specific Motu proprio, also bearing yesterday’s date, which extends the reach of the legislation contained in these criminal laws to the members, officials and employees of the various bodies of the Roman Curia, connected Institutions, bodies subordinate to the Holy See and canonical juridical persons, as well as pontifical legates and diplomatic staff of the Holy See. This extension has the aim of making the crimes included in these laws indictable by the judicial organs of Vatican City State even when committed outside the borders of the state.
Among the laws adopted yesterday by the Pontifical Commission for Vatican City State there is also the law consisting of general legislation on the subject of administrative sanctions. This law had already been proposed in Art. 7, Paragraph 4 of Law 71 on the sources of law of 1 October 2008, and establishes the general principles and regulation of the application of administrative sanctions.
For some time there has long been an awareness of the expedience of an intermediate tertium genus between penal and civil offences, also in relation to the growing relevance of administrative offences. As a discipline of principle, the provisions of such a law would be used whenever another law establishes the imposition of administrative penalties for a breach of law, no doubt to specify the procedure for their application to the competent authority and the order of other minor effects.
One of the cornerstones of the system introduced by this law is constituted by the so-called rule of law, as a result of which administrative sanctions may be imposed only in cases defined by law. The procedure for implementation is divided into a phase of investigation and challenge of the infringement by the competent offices, and a second phase of imposition of the sanction, which will fall within the competences of the President of the Governorate. Finally, there will be the right to appeal heard by a single judge except in more cases of more severe penalties, for which the jurisdiction of the Court is established.
To conclude this brief presentation, it may be observed that the laws indicated above are notable not only for their undeniable substantial and systematic relevance, but also because they represent a further significant step on the part of the Vatican legislator towards the refinement of its legal code, necessary to assume and promote the constructive and useful proposals of the international Community with a view to more intense international cooperation and a more effective pursuit of the common good.

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

APOSTOLIC LETTER
ISSUED MOTU PROPRIO
OF THE SUPREME PONTIFF
FRANCIS
ON THE JURISDICTION OF JUDICIAL AUTHORITIES OF VATICAN CITY STATE
IN CRIMINAL MATTERS
In our times, the common good is increasingly threatened by transnational organized crime, the improper use of the markets and of the economy, as well as by terrorism.

It is therefore necessary for the international community to adopt adequate legal instruments to prevent and counter criminal activities, by promoting international judicial cooperation on criminal matters.

In ratifying numerous international conventions in these areas, and acting also on behalf of Vatican City State, the Holy See has constantly maintained that such agreements are effective means to prevent criminal activities that threaten human dignity, the common good and peace.

With a view to renewing the Apostolic See’s commitment to cooperate to these ends, by means of this Apostolic Letter issuedMotu Proprio, I establish that:

1. The competent Judicial Authorities of Vatican City State shall also exercise penal jurisdiction over:

a) crimes committed against the security, the fundamental interests or the patrimony of the Holy See;

b) crimes referred to:

- in Vatican City State Law No. VIII, of 11 July 2013, containing Supplementary Norms on Criminal Law Matters;

- in Vatican City State Law No. IX, of 11 July 2013, containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code;

when such crimes are committed by the persons referred to in paragraph 3 below, in the exercise of their functions;

c) any other crime whose prosecution is required by an international agreement ratified by the Holy See, if the perpetrator is physically present in the territory of Vatican City State and has not been extradited.

2. The crimes referred to in paragraph 1 are to be judged pursuant to the criminal law in force in Vatican City State at the time of their commission, without prejudice to the general principles of the legal system on the temporal application of criminal laws.

3. For the purposes of Vatican criminal law, the following persons are deemed “public officials”:

a) members, officials and personnel of the various organs of the Roman Curia and of the Institutions connected to it.

b) papal legates and diplomatic personnel of the Holy See.

c) those persons who serve as representatives, managers or directors, as well as persons who even de facto manage or exercise control over the entities directly dependent on the Holy See and listed in the registry of canonical juridical persons kept by the Governorate of Vatican City State;

d) any other person holding an administrative or judicial mandate in the Holy See, permanent or temporary, paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority.

4. The jurisdiction referred to in paragraph 1 comprises also the administrative liability of juridical persons arising from crimes, as regulated by Vatican City State laws.

5. When the same matters are prosecuted in other States, the provisions in force in Vatican City State on concurrent jurisdiction shall apply.

6. The content of article 23 of Law No. CXIX of 21 November 1987, which approves the Judicial Order of Vatican City Stateremains in force.

This I decide and establish, anything to the contrary notwithstanding.
I establish that this Apostolic Letter issued Motu Proprio will be promulgated by its publication in L’Osservatore Romano, entering into force on 1 September 2013.
Given in Rome, at the Apostolic Palace, on 11 July 2013, the first of my Pontificate.

FRANCISCUS

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html
http://www.canonlawcentre.com/2013/07/
http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio.index.html#motu_proprio
http://www.canonlawcentre.com/2013/07/11/motu-proprio-on-the-jurisdiction-of-the-juridical-authorities-of-vatican-city-state-in-criminal-matters/

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE
Στις 11 Ιουλίου 2013? Πάπας Francis είχε εκδώσει ένα από τα πιο σημαντικά γράμματα αποστολικό της εποχής μας σχετικά με τη δικαιοδοσία του Δικαστικές αρχές του Βατικανού σε ποινικές υποθέσεις. Η επιστολή αυτή αντιμετωπίστηκε σε όλες τις δημόσιους λειτουργούς της Ρωμαϊκής κουρίας όλο τον κόσμο, και όχι μόνο εκείνους που κατοικούν σε το κράτος της πόλης του Βατικανού. Πάπας Francis είχε τελειώσει το γράμμα με, "μπορώ να αποκαταστήσω ότι αυτή η Αποστολική επιστολή εκδοθεί Motu Proprio εξαπλώνεται από τη δημοσίευσή του στην L'Osservatore Romano, τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013."

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει, είναι ότι όλα δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται κάτω από Ρωμαϊκή Κουρία κράτος δικαίου θα πρέπει να συμμορφωθούν με την παρούσα επιστολή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απλά να παραιτηθεί ή να απολυθούν από την ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου, ή που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν το διεθνή ποινική δίωξη.

Λίγο πριν και μετά την επιστολή αυτή, ειδήσεις σχετικά με μια άνευ προηγουμένου ποσό των παραιτήσεων, απολύσεις και πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ορισμένες από τις πιο ισχυρές θέσεις στηνκυβέρνηση είχαν αρχίσει να χτυπήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως δεν υπάρχει άλλη φορά στην πρόσφατη ιστορία. Η συνωμοσία νέα blogs και Youtubeβίντεο ήταν οι πρώτοι για να αρχίσουμε να κάνουμε τους ισχυρισμούς, ότι αυτή η επιστολή από τον Πάπα και αυτά τα γεγονότα στις ΗΠΑ είναι συνδεδεμένα.

«Θα μπορούσαν όλα αυτά τα διάφορα παραιτήσεις και απολύσεις υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ υπό Ρωμαϊκή Κουρία δίκαιο, ή είναι αυτές οι μαζικές παραιτήσεις και απολύσεις απλά μια περίεργη σύμπτωση;

Εδώ είναι μια μικρή λίστα «ορισμένων από αυτές τις ΗΠΑ δημόσιων λειτουργών» που παραιτήθηκαν, ή έχουν ψηθεί γύρω ή από την εποχή της παρούσας επιστολής στις 11 Ιουλίου 2013? (Αποκήρυξη - αυτή η λίστα δεν δηλώνει ενοχή, αλλά απλά γεγονότα που συμπίπτουν με την επιστολή του Πάπα.)

Την ίδια ημέρα της επιστολής από τον Πάπα με ημερομηνία 11 Ιουλίου 2013, ο κυβερνήτης της Federal Reserve, οι New York Times ανακοίνωσε ότι Elizabeth Δούκας θα παραιτηθεί αποτελεσματική 1 Σεπ 2013.
News στις 12 Ιουλίου 2013, δήλωσε ότι η Janet Napolitano, επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας θα παραιτηθεί αποτελεσματική 1 Σεπ 2013.
Από τις Ιουλίου 2013, εννέα ανώτερος διοικητής στρατηγοί έχουν απολυθεί από τον Ομπάμα, όπως το δύο αστέρων γενική επίβλεψη το οπλοστάσιο των ΗΠΑ των διηπειρωτικών πυραύλων που απολύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2013

Ναι, Λωτ από τους αριθμούς 11 και 1 εδώ. Τον αποκρυφισμό, ο αριθμός 11 είναι η καταστροφή, κρίση και το θάνατο του ανθρώπου. Είναι ο πρώτος αριθμός μετά από 10 σε ποιο σημείο ο αριθμός 11 σηματοδοτεί ένα νέο σημείο εκκίνησης της μέτρησης.

ΌΠΟΥ Ο ΠΑΠΆΣ ΠΑΊΡΝΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΉ ΕΞΟΥΣΊΑ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ;

Ο Πάπας διέπει την καθολική εκκλησία, μέσω της Ρωμαϊκής κουρίας. Η Ρωμαϊκή Κούρια αποτελείται από ένα συγκρότημα γραφείων που διαχειρίζεστε εκκλησιαστικών ζητημάτων στο υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης τηςΓραμματείας της Επικρατείας, εννέα συνάξεις, τρία δικαιοδοτικά όργανα, έντεκα Ποντιφικού συμβούλια, και επτά Ποντιφικού προμήθειες.

Curia στη μεσαιωνική και αργότερα Λατινική χρήση σημαίνει «δικαστήριο» κατά την έννοια της «βασιλικής αυλής» αντί «δικαστήριο». Η Ρωμαϊκή Κούρια, στη συνέχεια, μερικές φορές anglicized ως το Δικαστήριο της Ρώμης, όπως και το1534 νόμος του Κοινοβουλίου που απαγόρευε προσφυγές σε αυτό από την Αγγλία, είναι το Παπικό δικαστήριο, και βοηθά τον Πάπα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. (Wikipedia)

Ο πρώτος ιερέας του αυτήν την ηλικία και την πρώτη επίσημη Ρωμαϊκή Pontifex Maximus, ή ποιος θα καλούμε σήμερα ο πρώτος επίσημος Πάπας αυτής της εποχής ήταν Ο Αύγουστος Καίσαρας. Ήταν Βασιλιάς ο Λούκιος που σαφώς είχε πει, «ανώτερη παπική αρχή και εξουσία προέρχεται από το δίκαιο του Καίσαρα.» Από τη Βασιλεία του Αυγούστου, όλοι οι νόμοι γίνονται έως της Ρωμαϊκής Κούριας το χρόνο, και όλοι οι μετέπειτα νόμοι θα να ενσωματωθεί όχι μόνο τις αποφάσεις της εκκλησίας, αλλά και τις χώρες στην οποία είχε αποκλειστεί τους βασιλείς Καθολική και επίσκοποι. Σήμερα δεν είναι κανένας διαφορετικός από αυτό που ήταν στην εποχή του Αυγούστου? Οι κανόνες του Πάπα από πάνω προς τα κάτω, και όταν ένα διάταγμα για το δίκαιο και τις ποινικές υποθέσεις εκδίδεται από «Pontifex Maximus», καλύτερα πιστεύεις ότι όλες οι διάφορες οντότητες σύμφωνα με τον κανόνα της εκκλησίας θα πρέπει να απλά να συμμορφωθούν ή να αντιμετωπίσουν την άσκηση ποινικής δίωξης.

ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΕΚΔΟΘΕΊ MOTU PROPRIO

ΤΟΥ Ανώτατου ΠΟΝΤΊΦΙΚΑ 
ΦΡΆΝΣΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΑΡΧΏΝ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ

Στην εποχή μας, το κοινό καλό απειλείται όλο και περισσότερο το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα, η ακατάλληλη χρήση των αγορών και της οικονομίας, καθώς και η τρομοκρατία.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσουν τα κατάλληλα νομικά μέσα για την πρόληψη και αντιμετώπιση εγκληματικών δραστηριοτήτων, με την προώθηση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Επικύρωση πολλές διεθνείς συμβάσεις σε αυτές τις περιοχές, και το οποίο ενεργεί επίσης εξ ονόματος το κράτος της πόλης του Βατικανού, η Αγία Έδρα διατήρησε συνεχώς ότι οι συμφωνίες αυτές είναι αποτελεσματικό μέσο για να αποτρέψουν εγκληματικές ενέργειες που απειλούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κοινή καλά και ειρήνη.

Ενόψει της ανανέωσης Αποστολική έδρα του δέσμευση για συνεργασία για τους σκοπούς αυτούς, αυτή Αποστολική επιστολή εκδοθεί Motu Proprio, με τη βοήθεια εγώ να αποδείξει ότι:

1. το αρμόδιο δικαστικό αρχές της πόλης του Βατικανού κράτος ασκεί επίσης ποινική δικαιοδοσία επί:

(α) εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος της ασφάλειας, των θεμελιωδών συμφερόντων ή την περιβαλλοντική κληρονομιά της Αγίας Έδρας?

(β) εγκλήματα τα οποία αναφέρονται:

-στην πόλη του Βατικανού κράτος δικαίου Αρ. VIII, της 11ης Ιουλίου 2013, που περιέχουν συμπληρωματικές κανόνες σε θέματα ποινικού δικαίου.

-στο Βατικανό κράτος δικαίου Αρ. ΙΧ, της 11ης Ιουλίου 2013, που περιέχουν τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του Κώδικα ποινικής δικονομίας;

όταν αυτά τα εγκλήματα διαπράττονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 κατωτέρω, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους;

(γ) κάθε άλλο έγκλημα ποινική δίωξη των οποίων απαιτείται από διεθνής συμφωνία επικυρωθείσα από την Αγία έδρα, αν ο δράστης έχει φυσική παρουσία στο έδαφος του Βατικανό κράτους και δεν έχει εκδοθεί.

2. τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι διέπονται σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο ισχύουν στο κράτος του Βατικανού κατά το χρόνο της προμήθειάς τους, με την επιφύλαξη τις γενικές αρχές της έννομης τάξης για τη διαχρονική εφαρμογή των ποινικών νόμων.

3. για τους σκοπούς του Βατικανού ποινικού δικαίου, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται "δημόσιοι υπάλληλοι":

α) μέλη, υπαλλήλων και προσωπικού των διαφόρων οργάνων της Ρωμαϊκής κουρίας και των θεσμικών οργάνων είναι συνδεδεμένα σε αυτόν.

(β) διακήρυσσε και διπλωματικού προσωπικού της Αγίας έδρας.

(γ) τα πρόσωπα που υπηρετούν ως εκπροσώπους, διευθυντές ή διευθυντές, καθώς και πρόσωπα που διαχειρίζονται ακόμη και εκ των πραγμάτων ή να ασκούν έλεγχο επί τις οντότητες απευθείας εξαρτάται από την Αγία έδρα και απαριθμούνται στο μητρώο κανονικήν νομικών προσώπων που τηρεί το Κυβερνείο του Βατικανό κράτος·

(δ) οιουδήποτε ετέρου προσώπου κατέχοντες μια διοικητική ή δικαστική εντολή για την Αγία έδρα, μόνιμη ή προσωρινή, αποδοχές ή άνευ αποδοχών, ανεξάρτητα από αρχαιότητα αυτού του ατόμου.

4. το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 περιλαμβάνει επίσης τη διοικητική ευθύνη νομικών προσώπων που προκύπτουν από τα εγκλήματα, που διέπεται από τους νόμους του κράτους της πόλης του Βατικανού.

5. όταν τα ίδια ζητήματα διώκονται σε άλλα μέλη, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν στο κράτος της πόλης του Βατικανού στην παράλληλη αρμοδιότητα.

6. το περιεχόμενο του άρθρου 23 του νόμου αριθ. CXIX της 21 Νοεμβρίου 1987, η οποία εγκρίνει την δικαστική του Βατικανό κατάσταση παραγγελίας παραμένει σε ισχύ.

Αυτό έχω αποφασίσει και να καθιερώσει, τίποτα για το αντίθετο κατά παρέκκλιση.

Μπορώ να αποκαταστήσω ότι αυτή η αποστολική επιστολή εκδοθεί Motu Proprio εξαπλώνεται από τη δημοσίευσή του στην L'Osservatore Romano, τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Δοθεί στη Ρώμη, στο ανάκτορο της Αποστολικής, της 11ης Ιουλίου 2013, την πρώτη του ποντιφικάτου μου.

ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΣ