Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Greece became a member of the five institutions that form the World Bank Group in December 1945.


Greece became a member of the five institutions that form the World Bank Group in December 1945.

Greece became a member of the five institutions that form the World Bank Group in December 1945.
http://www.worldbank.org/en/country/greece/overview#1
Η Ελλάδα έγινε μέλος των πέντε θεσμικών οργάνων που αποτελούν τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας το Δεκέμβριο του 1945. Ήταν από τις πρώτες χώρες για να πάρει ένα δάνειο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της οικονομίας μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, η Ελλάδα είναι μέλος των πέντε θεσμικών οργάνων που αποτελούν τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Tα οικονομικά σχέδια του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, σχεδιάζει πολιτικές,και παραδίδει προγράμματα για την εξάλειψη της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Greece became a member of the five institutions that form the World Bank Group in December 1945. It was among the first countries to get a loan to help rebuild the economy after World War II. Today, Greece is a member of the five institutions that form the World Bank Group. The World Bank Group finances projects, designs policies, and delivers programs to end poverty in the developing world.
http://www.worldbank.org/en/about/archives/history
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR
World Bank History
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20053333~menuPK:63762~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html
World Bank Group Historical Chronology: 1944-1949
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html
World Bank Group Historical Chronology Produced by the World Bank Group Archives
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=GR